23 marca 2018

Regulamin sklepu Nepalove

Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Nepalove Anna Kluczyk z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej: „Nepalove”), z wykorzystaniem sklepu internetowego (zwanego dalej: „Sklepem”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Nepalove usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

1. DEFINICJE

Dostawa – dostarczenie Kupującemu Towaru określonego w Zamówieniu, za pośrednictwem Dostawcy,
Dostawca – Poczta Polska S.A.
Dowód zakupu – paragon.
Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Kupujący – każdy, na rzecz którego według Regulaminu mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
Polityka prywatności – polityka prywatności serwisu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym www.nepalove.com, określająca zakres oraz sposób przetwarzania danych osobowych Kupujących, stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu.
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
Serwis – sklep internetowy dostępny pod adresem www.nepalove.com
Sprzedający:
Nepalove Anna Kluczyk 
Broniewskiego 9E/15
01-780 Warszawa
NIP 5252254369

Towar – produkt oferowany za pośrednictwem Strony Sklepu.
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość, drogą elektroniczną, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron i na zasadach określonych w Regulaminie, między Kupującym a Nepalove.
Użytkownik serwisu – osoba korzystająca z usług za pośrednictwem Serwisu.
Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

2. WSTĘP

2.1 Korzystanie ze Sklepu odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie.
2.2 W celu złożenia Zamówienia w Sklepie, Kupujący musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.
2.3 Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
2.4 Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2.5 Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (Sprzedający nie jest płatnikiem VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w procesie składania zamówienia.
2.6 Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
2.7 Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby korzystanie przez Kupujących ze Sklepu było możliwe z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Stron Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej (Internet Explorer 10, Chrome 30, Opera 16, Safari 5.1) z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”, łącze internetowe o przepustowości co najmniej 1 M/s.

3. ZAWARCIE UMOWY, WYSYŁKA, PŁATNOŚĆ

3.1 W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
- dodanie produktu do koszyka;
- wybór rodzaju dostawy;
- wybór miejsca wydania rzeczy;
- złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku “Przejdź do kasy” i następnie „Kupuję i płacę”.
3.2 Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Kupującego niniejszego regulaminu.
3.3 Po złożeniu zamówienia, Sprzedający przesyła na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Kupującego zamówienia, co nie jest równoznaczne z przyjęciem zamówienia.
3.4 Przyjęcie zamówienia następuje po otrzymaniu na wskazane przez Sprzedającego konto bankowe kwoty należnej za zamówione towary, podanej w zamówieniu.
3.5 Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego.
3.6 Wysyłka zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego, jednak nie później niż w ciągu 2-3 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności.
3.7 Płatność za zamówienie powinna nastąpić w terminie 3 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia, chyba że Kupujący nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego, a ten zgodził się na płatność w późniejszym terminie.
3.8 Wysyłka odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej, przesyłką poleconą, na adres wskazany w formularzu zamówienia. Do przesyłki dołączony jest dowód zakupu.
3.9 Kupujący powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. Kupujący ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
3.10 Kupujący ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać na terenie Warszawy, w miejscu uprzednio ustalonym ze Sprzedającym. W przypadku wybrania opcji “Odbiór osobisty”, Kupujący powinien niezwłocznie po złożeniu zamówienia skontaktować się ze Sprzedającym w celu ustalenia terminu i miejsca przekazania zamówionego Towaru (co nie oznacza dowozu Towaru na wskazany przez Kupującego adres).
3.11 W przypadku odbioru osobistego, Kupujący może dokonać płatności gotówką lub kartą. W przypadku płatności kartą, Kupujący powinien uprzedzić Sprzedającego o takim wyborze płatności.

4. REKLAMACJE

4.1 Sprzedający zapewnia Dostawę Towaru bez wad fizycznych i prawnych oraz jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
4.2 Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Kupujący może kierować w formie pisemnej (również za pośrednictwem poczty elektronicznej) na adres Sprzedającego.
4.3 Kupujący może złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny albo o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupującego winien zawrzeć opis zaistniałego problemu.
4.4 Sprzedający w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Kupującego.
4.5 Reklamowany Towar należy przesłać na adres Sprzedającego. W przypadku Kupującego będącego Konsumentem koszt dostarczenia reklamowanego towaru do Sprzedającego pokrywa Sprzedający.
4.6 Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar wadliwy na wolny od wad, usunie wadę (jeśli istnieje taka możliwość) lub dokona zwrotu płatności (łącznie z kosztem dostawy towaru do Kupującego, jeśli takie poniósł).

5. ZWROTY

5.1 Kupujący będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili odebrania przesyłki z towarem objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.
5.2 Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu, którego wzór można pobrać tu: http://www.uokik.gov.pl/download.php?id=1216 lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
5.3 Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
5.4 Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowego oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5.5 Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
5.6 Konsument ma obowiązek odesłać na adres Sprzedającego bądź oddać osobiście Towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
5.7 Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania do Sprzedającego itd.).
5.8 Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, nie może nosić oznak używania.
5.9 Zwrot płatności zostanie wykonany przez Sprzedającego na konto, z którego otrzymał płatność za zwracany Towar.

6. POLITYKA COOKIES

6.1 Niniejszy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska: http://wszystkoociasteczkach.pl/.
6.2 Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych Użytkownika.
6.3 Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym odwiedzającego Serwis i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
6.4 Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
6.5 W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6.6 W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
- „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
- „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
- „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
- „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
6.7 W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
6.8 Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 poz. 243), Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików Cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
6.9 Pliki cookies są także wykorzystywane przez system statystyk Google Analytics, zaimplementowany w kodzie serwisu. Szczegółowe cele, do którego Google Analytics wykorzystuje pliki cookies zostały opisane w odrębnym dokumencie dostępnym pod adresem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

7. POLITYKA PRYWATNOŚCI

7.1 Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności danych osobowych użytkowników Serwisu.
7.2 Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Sprzedający, właściciel Serwisu, zwany dalej „Administratorem”.
7.3 Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem Serwisu są przekazywane Administratorowi bezpośrednio przez Użytkownika poprzez wypełnienie formularzy dostępnych online m.in. w trakcie składania zamówienia a także w trakcie kontaktu email lub telefonicznego. Podanie danych osobowych przez użytkowników serwisu jest dobrowolne, jednakże odmowa podania niektórych danych może uniemożliwić korzystanie z Serwisu (dane te zostaną przez Administratora wyróżnione jako niezbędne). Z uwagi na specyfikę usługi świadczonej drogą elektroniczną, jaką jest Serwis, nie jest możliwe korzystanie z niej anonimowo (konieczne jest podanie prawdziwych danych osobowych). Podanie danych nieprawdziwych może uniemożliwić lub poważnie utrudnić korzystanie z Serwisu i wszystkich jego funkcji.
7.4 Administrator zbiera dane osobowe Użytkowników w zakresie wymaganym do realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem Serwisu lub realizacji innych usług, jeśli takie są określone w Regulaminie. Zakres zbieranych danych obejmuje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy obejmujący: ulicę, kod pocztowy, miejscowość. Zakres przetwarzanych danych uzależniony jest od rodzaju usługi wybranej przez Użytkownika.
7.5 W sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą (nawet niebędąca Użytkownikiem) kieruje do Administratora zapytanie lub innego rodzaju korespondencję, Administrator może przetwarzać dane tej osoby takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji w celu prowadzenia korespondencji.
7.6 Administrator może także przetwarzać dane charakteryzujące sposób korzystania z Serwisu (dane eksploatacyjne) w tym w szczególności oznaczenia identyfikujące usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w punkcie 7.4 powyżej, oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał usługobiorca, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Serwisu, informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
7.7 Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z Serwisu, przez co należy rozumieć realizację usług świadczonych zgodnie z Regulaminem, w tym w szczególności zamówień złożonych w sklepie internetowym, zapewnienie kontaktu z Użytkownikiem, wystawianie faktur oraz obsługę reklamacyjną i zwrotu. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w tym przypadku na podstawie przepisu art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2014 poz. 1182 ze zm.).
7.8 Dane osobowe Użytkowników, w zakresie w jakim przetwarzanie to nie narusza praw i wolności Użytkowników, przetwarzane będą przez Administratora w celu dochodzenia roszczeń wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w tym przypadku na podstawie przepisu art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).
7.9 Jeżeli Użytkownik wyrazi na to osobną zgodę, jego adres poczty elektronicznej może być wykorzystywany także na potrzeby przesyłania informacji handlowych.
7.10 Administrator będzie przetwarzać dane Użytkownika także na potrzeby dokonywania rozliczeń oraz wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Serwisu.
7.11 Realizacja zamówienia wymaga przekazania Dostawcy danych Użytkownika, który zawarł Umowę Sprzedaży w zakresie niezbędnym dla umożliwienia wykonania Umowy. Ponadto dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być przekazywane organom państwa uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Administrator w żadnym wypadku nie odsprzedaje danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim na potrzeby prowadzenia przez te podmioty ich działań marketingowych.
7.12 Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Prawo to można zrealizować przez kontakt z Administratorem (w tym w szczególności przesłanie e-maila na adres: info@nepalove.com) lub przez samodzielne dokonanie zmian danych w ramach narzędzi informatycznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu (o ile takie narzędzia będą dostępne).
7.13 Użytkownik ma prawo żądania czasowego (w tym w szczególności poprzez przesłanie e-maila na adres: info@nepalove.com) lub stałego wstrzymania przetwarzania jego danych osobowych lub ich usunięcia, jeżeli są one nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
7.14 Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
7.15 Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia lub zawarte stosowne umowy powierzenia w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).
7.16 Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
7.17 Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 poz. 1182 ze zm.) oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
7.18 W Serwisie mogą znajdować się odnośniki i przekierowania do stron internetowych podmiotów trzecich. Administrator nie jest administratorem danych osobowych gromadzonych przez takie podmioty (o ile są one gromadzone) i niniejszy dokument nie obejmuje takich stron.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1 Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu.
8.2 Regulamin może ulec zmianie. O fakcie zmiany zapisów Regulaminu Sprzedający poinformuje na swojej stronie internetowej.
8.3 Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Kupującego.
8.4 W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Każdy Kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Kupującego z mediacji.